Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat helye

Címkék

www.szerszamvilag.hu

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a www.szerszamvilag.hu weboldalon működtetett online piactéren (webshop) keresztül megrendelt és megvásárolt termékekkel összefüggő adatkezelésre irányadó. A Szabályzat alapján a Felhasználó és a Szolgáltató közötti jogviszony kizárólag elektronikus úton jön létre, a Felek külön írásbeli szerződést nem kötnek. A jogviszonyra a „Rendelés menete” link alatt található általános szerződési feltételek irányadóak. A jelen Szabályzat e feltételrendszerrel összhangban értelmezendő.

 

Jelen Szabályzat mindenkor hatályos változata elérhető a www.szerszamvilag.hu weboldalon (a továbbiakban weboldal). A Szolgáltató a Szabályzat mindenkori megváltoztatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosításokat ugyanezen a weboldalon közzéteszi. A Felhasználó a weboldal használatával elfogadja, hogy rá nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

 

I.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 

1.         A Szolgáltató és/vagy Adatkezelő adatai:

 Madal Bal Kft.

 

Székhely: 1173 Budapest, Régivám köz 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-463180

Adószám: 10859489-2-43

Adatkezelési nyilvántartási szám (NAIH szám): regisztráció alatt[PD1] 

Tel: +36 1 297 1620

Fax: +36 1 297 1270

E-mail: info@madalbal.hu

 

2.         Irányadó jog

 2.1.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2.  A webshop-on közzétett bármilyen tartalom, akár részben, akár egészben a Szolgáltató szerzői jogvédelme alatt áll, így azzal a Szolgáltató hozzájárulása nélküli rendelkezés, így különösen annak bármilyen formában történő letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése bűncselekmény.

 

2.3.  A jelen Szabályzat 2016. ……………………. napjától annak visszavonásáig hatályos.

 

 

 

3.         Regisztráció, az adatkezeléssel érintett adatok meghatározása

 3.1.  A vásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott adatokkal a Felhasználó a weboldalon közétett valamennyi, a felek közötti jogviszonyra irányadó rendelkezést, így jelen Szabályzatot is magára nézve kötelezőnek elfogadja.

 

3.2.  A regisztráció során a Felhasználó a következő adatait adja meg:

Név*

Felhasználói név*

Telefon*

Jelszó*

Jelszó újra*

Felhasználás jellege*[PD2] 

E-mail cím*[PD3] 

Számlázási adatok*

-          név, irányítószám, település, utca, házszám

Szállítási adatok

-          irányítószám, település, utca, házszám

 

A ­­­* jelölt adatok megadása kötelező. Az itt hivatkozott adatok a Felhasználó személyes adatai, amelyet a Szolgáltató a jelen Szabályzat II. pontjában hivatkozott adatvédelmi rendelkezések szerint kezel és tart nyilván.

 

A fenti adatok közül azok minősülnek személyes adatnak, melyek az érintett Felhasználóval kapcsolatba hozhatók, és amelyekből az érintett Felhasználókra vonatkozó következtetés vonható le. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Az érintettel akkor helyreállítható a kapcsolat, ha az adatkezelő rendelkezik azokkal a technikai feltételekkel, amelyek a helyreállításhoz szükségesek. Szolgáltató különleges adatnak minősülő adatot nem kér Felhasználótól.

 

3.3.  A regisztráció mellett a Felhasználónak arra is lehetősége van, hogy a Szolgáltató hírlevél szolgáltatását igénybe vegye. Ezt a Felhasználó a „Feliratkozom a hírlevélre” ablak melletti jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg. A Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról bármikor leiratkozhat.

  

3.4. A regisztráció oly módon történik, hogy a Felhasználó a „Regisztráció” ablak alatt található űrlapot kitölti, az ott feltüntetett adatok megadásával. A sikeres regisztrációról a Felhasználó egy automatikus rendszerüzenetet kap, amely tartalmazza a Felhasználó nevét és jelszavát. Amennyiben a Felhasználó jelszavát elfelejti, regisztrált e-mailcímének megadásával új jelszót igényelhet.

 

II.

ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK

 

A Szolgáltató, mint Adatkezelő adatkezelése során az alábbi adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) értelmében jár el. Az Adatkezelő a Szabályzatnak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.

1.              A szabályzat célja

 1.1.   Az Adatkezelő a weboldalon megjelentetett tartalommal összefüggésben kiemelten fontosnak tartja, egyben elkötelezett az iránt, hogy a weboldal szolgáltatásait igénybevevő Felhasználó által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat védelemben részesítse, információs önrendelkezési jogukat tiszteletben tartsa. A személyes adatokat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedéseket tesz, valamint az adatvédelem elveinek maradéktalan betartása érdekében eljárási szabályokat alakít ki.

1.2.   Jelen szabályzat célja tehát, hogy az Adatkezelő teljes körűen biztosítsa a weboldal szolgáltatásai igénybe vevő Felhasználónak a weboldalon megjelentetett valamennyi, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) hatálya alá tartozó adat kezelésének szabályait, továbbá ilyen adat illetéktelen harmadik személy által történő megszerzése vagy felhasználása, esetleges nyilvánosságra hozatala elleni védelmet.

 

1.3.   Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja. Szolgáltató a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatokat kizárólag elektronikus úton, Szolgáltató székhelyén található szervereken tárolja.[PD4] 

 

 1.4.   Jelen szabályzat az Infotv. rendelkezésein túl, az online megrendelésre is figyelemmel és azzal összhangban került megalkotásra.

 

2.              Az Adatkezelő kötelezettségei, felelősségvállalás

 2.1.   Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen szabályzatban foglalt valamennyi rendelkezést az Felhasználó megismerhesse. Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról is, hogy jelen szabályzat az Felhasználó részére hozzáférhető legyen. Az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

 

 2.2.   Az Adatkezelő a tőle elvárható módon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében. Szolgáltató azonban a tőle elvárható biztonsági intézkedései ellenére megvalósuló, a Felhasználó papír alapon és számítógépen, elektronikus formában tárolt személyes adataiban bekövetkező károsodásért (így többek között tűzeset, lopás, hacker-támadás, számítógépes vírus-fertőzés…stb) semmilyen felelősséget nem vállal. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vis maior (pl: elemi csapás) esetén a Felhasználó személyes adataiban bekövetkező károsodásért sem.

 

2.3.   Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért, és az abból fakadó jogkövetkezményekért felelősségét kizárja.

 

2.4.   Az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért [PD5] az Adatkezelő felelősségét kizárja.

 

2.5.   Az oldalon megjelent hirdetések tartalmáért az Adatkezelő nem vállal felelősséget. A hirdetések közzétételekor az Adatkezelő teljes mértékben figyelembe veszi a gazdasági reklámtevékenységről szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseit.

 

2.6.   A weboldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű, a weboldalon hozzáférhető tartalom (ideértve a Weboldal működése során használt szoftvert is) pontosságáért, megbízhatóságáért, teljességéért és az ezekből eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Adatkezelő nem felel. A weboldalon nyújtott tanácsadási szolgáltatás keretében közzétett válaszokért és azok bármilyen következményeiért az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal, azokért kizárólag a tanácsadást végző személyek felelnek.

 

2.7.   A weboldal harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja. Ezen felül az Adatkezelő az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

3.              A személyes adatok tárolása, az információbiztonság

 3.1.   Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges - naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Mindazonáltal Adatkezelő törvény eltérő rendelkezése hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti az érintett Felhasználó regisztráció során megadott személyes adatait.

 

3.2.   Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás a Felhasználóval, a weboldalon történő regisztráció, kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele céljából történő adatkezelés, hírlevél kiküldésének alapjául szolgáló adatbázis kezelés, marketing, az Adatkezelő profiljába illő szolgáltatás színvonalának növelése, ennek érdekében végzett piackutatás és a fogyasztói szokások felmérése.

 

3.3.   Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő előzetes tájékoztatása alapján.

 

3.4.   Az adatkezelés időtartama: Regisztráció céljából megadott személyes adatok Adatkezelőhöz érkezése napjától számított 6 hónapig, hírlevél szolgáltatás esetén az érintett kérelme alapján e-mail címének törléséig vagy adatainak kezelésére vonatkozó engedélye visszavonásáig. A hírlevélről történő leiratkozás lehetőségére történő felhívás, illetve annak tényleges végrehajtásának részletezése minden egyes hírlevélben külön leírásra kerül. A hírlevélről történő leiratkozást követően Szolgáltató kizárólag a Felhasználó kifejezett kérelme esetén küld a Megrendelő részére a továbbiakban hírlevelet.

 

 3.5.   A személyes adatok módosítására és törlésére, zárolására a hozzájárulás visszavonására, továbbá a személyes adatok kezelésről tájékoztatás kérésére a I/1. pontban megadott e-mail elérhetőségre küldött kérelemmel van mód. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban ad tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetben a tájékoztatást kérő a tájékoztatással felmerülő költségek összegének megfelelő összegű költségtérítést köteles Szolgáltató részére a költségek megfizetésére felhívástól számított tizenöt napon belül Szolgáltató székhelyén készpénzben, vagy Szolgáltató általános szerződési feltételeiben megadott bankszámlaszámára banki átutalással megfizetni. A költségtérítést Szolgáltató készpénzben vagy banki átutalással, a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra haladéktalanul visszatéríti, ha az adatokat jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

 3.6.   Adattovábbításra[PD6]  az Adatkezelő részéről nem kerül sor, a Felhasználó személyes adatait hozzájárulása nélkül az Adatkezelő nem továbbítja, nem teszi közzé, harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha ezt jogszabály írja elő.

 

3.7.   Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy

-         Az érintett Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem kapcsolja össze.

-         Gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges, és ők is csak munkavégzésük során, azzal összefüggésben, szigorú titoktartási kötelezettség mellett.  

-         Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.

-         Az adatokról biztonsági mentés készül.

 

3.8.   Az Adatkezelő az adatok kezelése - így különösen azok tárolása, helyesbítése, törlése - során az elvárt védelmi szintet nyújtja.

 

3.9. Az Felhasználóval egyéb, vele közvetlenül, vagy közvetve kapcsolatba nem hozható, beazonosíthatatlan – a továbbiakban anonim – adatok személyes adatnak nem minősülnek.

 

3.10.         Látogatói regisztráció, bejelentkezés, "cookies" használata és webfigyelés:

A weboldalon az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a Felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve az Adatkezelő statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a weboldal mely részét milyen gyakran látogatják a Felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

 

4.              Jogorvoslati lehetőségek

 4.1.   Az Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a I/1. pontban hivatkozott e-mail címen, illetve az adatkezeléssel érintett egyes tevékenységek körében az ott rögzítettek szerint. (különösen 3.5. szerint)

 

4.2.   Az Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó adatairól és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg [PD7] az adatokat.

 

4.3.   Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

4.4.   Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti a Felhasználót, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították[PD8] . Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 

Ha Szolgáltató az érintett személy, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

4.5. A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A tiltakozás módja a Szolgáltatónak e-mail-ben megküldött kérelem. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett Felhasználó az Adatkezelő tiltakozás tárgyában döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a tiltakozás kivizsgálására irányadó határidőt elmulasztja, az érintett Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat.

 

4.6. Bírósági jogérvényesítés

 

Az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha az adatkezelő az érintett Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett Felhasználó személyiségi jogát megsérti, az érintett Felhasználó az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

4.5.   Panaszkezelés: A Felhasználó adatainak kezelésével kapcsolatos panaszát a I/1. pontban hivatkozott e-mailcímre írt levelében teheti meg. Az Adatkezelő vállalja, hogy a panaszt annak beérkezését követő 8 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a Felhasználót tájékoztatja.

 

4.6.   Az Felhasználó személyes adatának jogellenes kezelése esetén jogorvoslatot az Infotv. rendelkezései szerint vehet igénybe, továbbá bejelentéssel élhet az alábbi hatósághoz:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391‐1400

Fax: +36 (1) 391‐1410

www.naih.hu

E‐mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

4.7. A jelen Szabályzattal nem érintett kérdésekben az Info tv. irányadó.