Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat helye

Címkék

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Jelen tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) a www.szerszamvilag.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) működtetett online piactéren (webshop) keresztül megrendelt és megvásárolt termékekkel összefüggő adatkezelésre és hírlevél küldésre irányadó.  A webshop felületen történő vásárlás regisztrációhoz kötött. A regisztráció oly módon történik, hogy a Felhasználó a „Regisztráció” ablak alatt található űrlapot kitölti, az ott feltüntetett és alább felsorolt adatok megadásával. A sikeres regisztrációról a Felhasználó egy automatikus rendszerüzenetet kap, amely tartalmazza a Felhasználó nevét és jelszavát. Amennyiben a Felhasználó jelszavát elfelejti, regisztrált e-mail címének megadásával új jelszót igényelhet. A regisztrációval a Felhasználó elfogadja a weboldalon, a „Rendelés menete” link alatt közzétett általános szerződési feltételeket és azt, hogy Szolgáltató a megadott adatait a jelen adatkezelési Tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli. 

 

Jelen Tájékoztató mindenkor hatályos változata elérhető a weboldalon. A Szolgáltató a Tájékoztató mindenkori megváltoztatásának jogát fenntartja, azzal, hogy a módosításokat ugyanezen a weboldalon közzéteszi.

 

Adatkezelő a rendelkezésére bocsátott adatokat a jelen Tájékoztató és a hatályos jogszabályok alapján kezeli. Jelen Tájékoztatón alapuló adatkezeléssel kapcsolatban különösen az Info tv. rendelkezései irányadók. A jelen Tájékoztató az általános szerződési feltételekkel összhangban értelmezendő.

 

A jelen Tájékoztató utolsó módosítása: 2018. augusztus 21.

  

A Szolgáltató és egyben Adatkezelő adatai:

 

Madal Bal Kft.

 

Székhely: 1173 Budapest, Régivám köz 2.

Cégjegyzékszám: 01-09-463180

Adószám: 10859489-2-42

Tel: +36 1 297 1620

Fax: +36 1 297 1270

E-mail: info@madalbal.hu

Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Az adatkezeléssel érintett adatok meghatározása

 

A regisztráció során a Felhasználó a következő adatait adja meg:

Név*

Felhasználói név*

Telefon*

Jelszó*

Jelszó újra*

Felhasználás jellege: magánszemély / szakember*

E-mail cím*

Számlázási adatok*

-          név, irányítószám, település, utca, házszám

Szállítási adatok

-          irányítószám, település, utca, házszám

 

A ­­­* jelölt adatok megadása kötelező. Az itt hivatkozott adatok az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Info tv.) alapján Felhasználó személyes adatai. A Felhasználóval kapcsolatba nem hozható adatok személyes adatnak nem minősülnek.  

 

A regisztrációval a Felhasználó és az Adatkezelő között Adatkezelő által a szerszamvilag.hu oldalon üzemeltett webáruház felületen a Felhasználó általi vásárlást lehetővé tevő ügyfélkapcsolat jön létre, mely alapján Adatkezelő a webáruházon keresztül történő megrendelések teljesítése és a vásárlások rögzítése érdekében a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli a fenti adatokat. A regisztráció mellett a Felhasználónak arra is lehetősége van, hogy a Szolgáltató hírlevél szolgáltatását igénybe vegye. Ezt a Felhasználó a „Feliratkozom a hírlevélre” ablak melletti jelölőnégyzet kipipálásával teheti meg, és ennek következtében Adatkezelő a Felhasználó hozzájárulása alapján kezeli Felhasználó fenti adatait. A Felhasználó a hírlevél szolgáltatásról bármikor leiratkozhat, ez azonban nem érinti a regisztráció körében megadott adatok kezelését, így a leiratkozás joghatása mindössze annyi, hogy Felhasználó nem kap több hírlevelet, a regisztráció során megadott adatai törlésére, helyesbítésére, az adatkezelés korlátozására a lenti szabályok irányadók.  

 

A fentieken felül, Szolgáltató a fogyasztói szokások felmérése és piackutatás céljából rögzíthet és meghatározott szempontok szerint rendszerezhet a vásárlásokkal összefüggésben birtokába került egyes tényeket és adatokat azzal, hogy ezeket személyes adatokkal nem kapcsolja össze és kizárólag belső célra használja fel. Továbbá, a weboldalon az IP-címek naplózásra kerülnek, hogy rögzítsék a Felhasználó látogatását. Ezeket az adatokat elemezve az Adatkezelő statisztikákat készít, például annak megállapítása céljából, hogy a weboldal mely részét milyen gyakran látogatják a Felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az Adatkezelő semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a Felhasználó személyesen azonosítható lenne, az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak.

 

Az adatkezelés célja

 

Az adatkezelés célja a regisztráló Felhasználók esetében: webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése, melynek során Adatkezelő a weboldalon leadott megrendelések teljesítése, és a vásárlások rögzítése érdekében kezeli Felhasználók fenti adatait. Ezt az adatkezelést Szolgáltató az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette, száma: regisztráció alatt

 

Az adatkezelés célja a hírlevélre feliratkozó Felhasználók esetében: hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis, melynek során Szolgáltató a termékeit népszerűsítő hírlevelet küld az arra feliratkozó Felhasználóknak. Ezt az adatkezelést Szolgáltató az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentette, száma: regisztráció alatt

 

Az adatkezelés jogalapja

 

Az adatkezelés jogalapja mindkét adatkezelési cél vonatkozásában az érintett Felhasználó megfelelő tájékozottságon alapuló, önkéntes és kifejezett hozzájárulása az Info tv. 5. §. (1) bek. a) pont alapján.

 

Mivel a személyes adat felvételére az érintett Felhasználó hozzájárulásával került sor, ezért az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az adatkezelés időtartama webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése esetében a regisztrációtól számított 5 évig, vagy a Felhasználó adatkezeléshez való hozzájárulásának visszavonásáig terjed.

 

Az adatkezelés időtartama hírlevél küldése céljából kezelt adatbázis esetében az érintett Felhasználó hírlevélről történő leiratkozásáig terjed. Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat, ez azonban nem érinti a regisztráció körében megadott adatok kezelését, így a leiratkozás joghatása mindössze annyi, hogy Felhasználó nem kap több hírlevelet. Amennyiben Felhasználó a webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezeléséhez adott hozzájárulását is vissza kívánja vonni, úgy azt külön erre irányuló nyilatkozattal teheti meg, az alábbiak szerint.

 

A személyes adatok tárolása

 

Az Adatkezelő az adatok megőrzése érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, biztosítja. Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót, hogy a szerszamvilag.hu weboldal az Across Média Kft. (Cg.01-09-978937; székhely: 1071 Budapest, Városligeti fasor 47-49.; adószám: 14253287-2-42.; e-mail: info@across.hu)  tulajdonában álló szerveren fut, ennélfogva a regisztráció során megadott adatok is e szerveren tárolódnak, egyúttal szinkronizálódnak a Szolgáltató cégvezetési rendszerének adatbázisával, mely az Adatkezelő székhelyén található szerveren fut. Amennyiben hírlevélre feliratkozás is történik, úgy automatikus alapadat továbbítás is történik Adatkezelő hírlevél küldő rendszerének, mely a GTS Hungary Távközlési Kft. (Cg.13-09-100567; székhely: 2040 Budaörs, Ipartelep utca 13-15.; adószám: 10893018-2-44; e-mail: info@gts.hu) géptermében található (1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.). Adatkezelő kijelenti, hogy sem az Across Média Kft.-nek, sem a GTS Hungary Távközlési Kft-nek nincs hozzáférési jogosultsága a regisztráció során megadott adatokhoz, nevezett cégek sem adatfeldolgozónak, sem adattovábbítás címzettjének nem tekinthetők.    

  

Az Adatkezelő kötelezettségei, felelősségvállalás

 

Az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a jelen Tájékoztatóban foglalt valamennyi rendelkezést a Felhasználó megismerhesse, a Tájékoztató Felhasználók számára a weboldalon folyamatosan hozzáférhető legyen.   

 

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai környezetet oly módon biztosítja, hogy

-         Az érintett Felhasználó által megadott személyes adatokat az Adatkezelő más személyes adattal nem kapcsolja össze.

-         Gondoskodik arról, hogy a személyes adatokhoz az Adatkezelőnek csak olyan munkatársai férjenek hozzá, akiknek ez munkaköri kötelezettségükből fakadó feladatuk ellátásához elengedhetetlenül szükséges, és ők is csak munkavégzésük során, azzal összefüggésben, szigorú titoktartási kötelezettség mellett.  

-         Az adatok valamennyi módosítása a módosítás időpontjának megjelölésével kerül sor.

-         Az adatokról biztonsági mentés készül.

 

Az Adatkezelő a tőle elvárható módon és technikai színvonalon mindent megtesz az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében. Adatkezelő azonban a tőle elvárható biztonsági intézkedései ellenére megvalósuló, a Felhasználó és számítógépen, elektronikus formában tárolt személyes adataival kapcsolatos adatvédelmi incidensért, - így különösen az adatatokban bekövetkező károsodásért (pl. tűzeset, lopás, hacker-támadás, számítógépes vírus-fertőzés, egyéb vis maior…stb) - amely a tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, semmilyen felelősséget nem vállal.

 

Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett Felhasználó tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi, azok helytállóságáért, és az abból fakadó jogkövetkezményekért felelősségét kizárja. Adatkezelő felhívja Felhasználó figyelmét, hogy az átadott adatokban bekövetkezett változást be kell jelentenie Adatkezelőnek, az ennek elmaradásából eredő károkért Adatkezelő nem felel.

 

Az Adatkezelő a webáruház felületen az ászf elfogadásával létrejött szerződés teljesítése érdekében a Felhasználó által átadott adatokat jogosult a vele szerződő következő partnerei részére, a partner által az adatkezelés céljának megvalósulása érdekében végzett tevékenység gyakorlásához szükséges mértékig továbbítani, illetve az adatokat tartalmazó adatbázishoz a hozzáférést biztosítani: termék kiszállítását végző szolgáltató, átvevő pontot üzemeltető szolgáltató, marketingügynökség. Az ilyen adattovábbításhoz Felhasználó a regisztrációval kifejezetten hozzájárul. Az adatkezelési célra figyelemmel, jogszerűen átadott adatok vonatkozásában az Adatkezelővel jogviszonyban álló szerződéses partner adatkezelésének jogszerűségéért az Adatkezelő felelősségét kizárja. 

 

Az Adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett Felhasználó tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

 

Tájékoztatás

 

Az érintett Felhasználó fenti e-mail címre megküldött kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett Felhasználó személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában – Felhasználó erre irányuló kérelmére írásban – ad tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Szolgáltatóhoz még nem nyújtott be. Egyéb esetben a tájékoztatást kérő a tájékoztatással felmerülő költségek összegének megfelelő összegű költségtérítést köteles Szolgáltató részére a költségek megfizetésére felhívástól számított tizenöt napon belül Szolgáltató székhelyén készpénzben, vagy Szolgáltató általános szerződési feltételeiben megadott bankszámlaszámára banki átutalással megfizetni. A költségtérítést Szolgáltató készpénzben vagy banki átutalással, a Felhasználó által megadott bankszámlaszámra haladéktalanul visszatéríti, ha az adatokat jogellenesen kezelte, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintett Felhasználóval, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 

A Felhasználó kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását a fent hivatkozott e-mail címen.

  

Az Adatkezelő a valóságnak nem megfelelő személyes adatot helyesbíti, illetve törli az adatot, amennyiben:

 

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

 

Törlés helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

Szolgáltató megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

Az Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről értesíti a Felhasználót, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Felhasználó jogos érdekét nem sérti.

 

Ha Szolgáltató az érintett személy, helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén Szolgáltató tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Amennyiben Felhasználó  személyes adatok módosítására és törlésére, zárolására a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmet nyújt be, azt Adatkezelő úgy értelmezi, hogy Felhasználó valamennyi adatkezelési cél tekintetében nyújtotta be a kérelmet, ennek minden következményével. A Felhasználó adatai  aktív megrendelés esetén a megrendelés teljesülését vagy lehetetlenülését követő 8 napon belül kerülnek törlésre, melynek nyomán az adatok  valamennyi adatkezelési cél vonatkozásában Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen,

 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

A tiltakozás módja a Szolgáltatónak e-mail-ben megküldött kérelem. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmező Felhasználót írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az érintett Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében. Ha az érintett Felhasználó az Adatkezelő tiltakozás tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a tiltakozás kivizsgálására irányadó határidőt elmulasztja, az érintett Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül – a bírósághoz fordulhat.

 

Bírósági jogérvényesítés

 

Az érintett Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az adatkezelő köteles bizonyítani. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett Felhasználó választása szerint – az érintett Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat. Ha az adatkezelő az érintett Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az Adatkezelő az érintett Felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett Felhasználó személyiségi jogát megsérti, az érintett Felhasználó az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Panaszkezelés

 

A Felhasználó adatainak kezelésével kapcsolatos panaszát a fent hivatkozott e-mailcímre írt levelében teheti meg. Az Adatkezelő vállalja, hogy a panaszt annak beérkezését követő 8 napon belül kivizsgálja, és annak eredményéről a Felhasználót tájékoztatja.

 

A Felhasználó személyes adatának jogellenes kezelése esetén jogorvoslatot az Infotv. rendelkezései szerint vehet igénybe, továbbá bejelentéssel élhet az alábbi hatósághoz:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391‐1400

Fax: +36 (1) 391‐1410

www.naih.hu

E‐mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

 

MADAL BAL KFT.